Innovation Accelerator

ClimAccelerator Black Sea (Bulgaria) 2022

За втора поредна година в България се провежда акселераторска програма за еко-иновации със 100,000 евро финансиране

ClimAccelerator Black Sea, консорциум Румъния-България, финансиран от EIT Climate-KIC на Европейския съюз, набира идеи за справяне с климатичните промени от месец май до края на септември

ClimAccelerator Black Sea e регионална програма за ускоряване и финансиране на еко-иновации, която допринася за екологичната устойчивост и намаляването на емисиите въглероден диоксид в атмосферата. Финансира се от публично-частното иновационно партньорство EIT Climate-KIC на Европейския съюз. 

В България проектът се реализира от Innovation Starter Accelerator, като част от консорциум Румъния-България, с водещ партньор Impact Hub Bucharest

Акселераторът за стартиращи идеи в борбата с климатичните промени е подходящ за екипи, които имат амбиция да развият бизнес моделите си в областта на кръговата икономика и да работят в посока имплементация на стратегията за европейския Зелен пакт.

Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за самото съществуване на Европа и света. За да преодолеем тези предизвикателства, Европейският зелен пакт допринася за превръщането на ЕС в модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика, при което се стреми:

Първото издание на проекта ClimAccelerator Black Sea в България се проведе през 2021 година и подкрепи 14 стартъп компании. Кои бяха те може да видите тук.

През 2022 година ще бъдат подкрепени също 14 дружества:

Стартиращите компании с еко-идеи могат да кандидатстват в програмата за първите два етапа Фаза 1 и Фаза 2 (начален етап и валидация) от края на май до средата на месец август, а за Фаза 3 (ускорен растеж) от края на май до края на месец септември: ТУК

ClimAccelerator Black Sea (Bulgaria) 2021

Акселератор за еко-иновации стартира от юли до декември 2021

ClimAccelerator Black Sea, консорциум Румъния-България, финансиран от EIT Climate-KIC на Европейския съюз набира идеи за справяне с климатичните промени

ClimAccelerator Black Sea e програма за ускоряване и финансиране на решения за еко-иновации, която допринася за екологичната устойчивост и намаляването на емисиите въглероден диоксид в атмосферата. 

Акселераторът за стартиращи еко-идеи е подходящ за екипи, които имат амбиция да развият бизнес моделите си в областта на кръговата икономика и да работят в посока преодоляване на последиците от климатичните промени.  

В България проектът се реализира от Innovation Starter Accelerator, като част от консорциум Румъния-България, с водещ партньор Impact Hub Bucharest и в партньорство с Climate Vertical

ClimAccelerator Black Sea се финансира от публично-частното иновационно партньорство EIT Climate-KIC на Европейския съюз. В България през 2021 година на първи етап в програмата ще бъдат финансирани 8 стартиращи идеи във фаза „валидация“ с грант от 5000 евро. Екипите ще преминат през двумесечна интензивна обучителна акселераторска програма, по време на която ще имат възможност да адаптират своите идеи и правилно да изберат своите първи клиенти, партньори и ниши за развитие. 

3 компании във фаза “начален етап” ще имат възможност да получат обучение и грантово финансиране в размер на 20 000 евро за развитие на идеята си. 

В допълнение, 3 зелени компании в “напреднала фаза” ще получат и менторска подкрепа за търсене на финансиране и срещи с инвеститори за фаза „скалиране“.

ClimAccelerator Black Sea е акселератор за устойчиви зелени бизнес решения, чисти технологии и еко-иновации. Той следва целите и принципите на Европейския зелен пакт, който адресира изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда на стария континент.

Стартиращите компании с еко климатични идеи могат да кандидатстват в програмата от 20.07.2021 г. до 15.08.2021 г. ТУК

Допълнителна информация за проекта

Еco-innovation accelerator will run from July to December 2021

ClimAccelerator Black Sea, the Romanian-Bulgarian consortium funded by EIT Climate-KIC of the European Union, is looking for ideas for tackling climate change

ClimAccelerator Black Sea is a program for accelerating and funding eco-innovation solutions contributing to environmental sustainability and the reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere.

The accelerator for start-up eco-ideas is suitable for teams with the ambition to develop their business models in the field of circular economy and to work towards overcoming the effects of climate change.

In Bulgaria, the project is run by Innovation Starter Accelerator, as part of the Romanian-Bulgarian consortium, with a leading partner Impact Hub Bucharest and in partnership with Climate Vertical.

ClimAccelerator Black Sea is funded by the public-private innovation partnership EIT Climate-KIC of the European Union. At the first stage of the program in Bulgaria in 2021 8 start-up ideas in the “validation” phase will be funded with a grant of 5,000 euros. The teams will go through a rigorous two-month training program, during which they will have the opportunity to pivot their ideas and accurately choose their first clients, partners and niche for development.

3 green companies in the initial stage will have the opportunity to receive training and grant funding of 20,000 euros in the second stage of the program for further development of their idea.

In addition, 3 green companies in the advanced phase will receive mentor support in seeking financing and meetings with investors for the “scaling” phase.

ClimAccelerator Black Sea is an accelerator for sustainable green business solutions, clean technologies and eco-innovation. It follows the objectives and principles of the European Green Pact, which addresses climate change and environmental deterioration.

Start-up companies with eco-innovation ideas can apply for the program from 20.07.2021 to 15.08.2021 HERE

Additional Project Information