Innovation Accelerator

Политика за устойчивост

Въведение

В случай, че сте потребител на уебсайта https://accelerator.bg/, моля прочетете внимателно настоящите общи условия и в случай, че имате въпроси, препоръчително е да осъществявите на контакт със собственика на интернет страницата (“Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД). Също така, ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в общите условия, не се препоръчва използването на уеб сайта.

Дефиниции

Долупосочените термини, използвани в настоящия документ, ще имат следните значения:

1. „Уебсайта“ – притежаваният от “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД уебсайт: https://accelerator.bg/;

2. „Дружеството“ – “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, с ЕИК 202912458

3. „ЗКФН“ – Закон за комисията за финансов надзор;

Собственост

Настоящият уебсайт е собственост на фирма “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, с ЕИК 202912458. Дружеството е регистрирано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН като „лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“ с Решение No 572-ЛУАИФ от 4.08.2020 г. и осъществява дейност под надзора на Комисия за финансов надзор на Република България.

Иновейшън Стартър Бокс Фонд КД (АИФ) е с ЕИК: 206808193.

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Младост“, бул. Цариградско шосе 111Ж, София Тех Парк.

Имейл адрес: office@innovationstarter.bg

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, в случай, че не е посочено друго.

ПОЛИТИКА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ФИНАНСОВА И ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ФОНДА И КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Информация относно политики във връзка с Регламент (ЕС) 2019/2088

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г., относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Регламент за оповестяванията) и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламент за таксономията).

От „Иновейшън Стартьр Бокс” ЕООД, в качеството си на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове: „Иновейшън стартър бокс фонд“ КД.

Този документ представя подхода на “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД към отговорното инвестиране и управление на рисковете, свързани с (ESG (environmental, social and governance) рисковете или рисковете за устойчивостта) в своята инвестиционна и оперативна дейност.

Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД извършва инвестиции при условията и ограниченията на инвестиционната стратегия на фондовете, управлявани от дружеството.

Въпреки че “Иновейшън Стартьр БоксЕООД следва най-добрите управленски практики и взeма предвид неблагоприятните въздействия върху устойчивостта по време на целия инвестиционен процес, към момента не прилага определена методология и критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения. “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД информира, че околната среда, климатичните промени, обществото и корпоративното управление Фонд мениджърът има за цел устойчиви инвестиции впредприятия от различни сектори на икономиката, като приоритетни, спрямо инвестиционната стратегия са FoodTech, EduTech, HealthTech и др., и компании, които предлагат решения свързани с климатични промени.

Управляваните от него фондове не са фондове за устойчиво и отговорно инвестиране, съгласно член 8, параграф 1 или член 9, параграф 1, 2 или 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088, и в този смисъл инвестициите на фондовете не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

Иновейшън Стартьр Бокс” ЕООД прилага политика относно интегриране на рисковете за устойчивостта съобразно Регламент (ЕС) 2019/2088 като се стреми да осигури, че портфолио компаниите съблюдават същата политика. “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД не прилага определена методология и критерии за отчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост в процеса на вземане на инвестиционни решения по следните причини: към датата на приемане на Политиката за рисковете за устойчивостта не е приет пълния пакет технически стандарти към Регламенти (ЕС) 2019/2088 и 2020/852; към същата дата липсва методология за извършване на оценка на въздействието върху устойчивостта на дейността на дружествата от портфолиото на фондовете, както и специфични и предварително определени критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта, съобразени с европейските регулации. След отпадането на тези причини, в случай че е необходимо, “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД ще преразгледа своята политика за интегриране на оценка на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционните си решения. “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД ще предоставя актуална информация за своята политика относно интегриране на рисковете за устойчивостта на своята интернет страница www.accelerator.bg “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД насърчава всички заинтересовани страни да се свържат с него по всякакви въпроси свързани с възможно отрицателно въздействие върху околната среда, обществото и корпоративното управление, причинено от дейността на фондовете или портфолио компаниите на следния адрес: www.accelerator.bg.

В допълнение, ние вярваме, че приемането и постоянното прилагане на Екологичните, Социалните и Управленски (ESG) стандарти е съществена част от дългосрочния успех на всеки бизнес. В съответствие с това убеждение, ние сме поели публичен ангажимент да включим официално ESG критериите в нашия инвестиционен процес.

Като кандидат за член от 2022 г. на Глобалния договор на ООН, стратегическа инициатива, насочена към насърчаване на бизнеса да приема устойчиви политики чрез прилагането на десет общоприети принципа, обхващащи околната среда, борбата с корупцията, правата на човека и трудовите стандарти. С около 10 000 корпоративни членове от над 145 държави, ние не просто подкрепяме 10-те принципа на Глобалния договор, но също така и се ангажираме да ги интегрираме в компаниите, в които инвестираме.

В допълнение, “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД е член от 2021 г. на общността на нах-голямото публично-частно иновационно партньорство в Европа EIT Climate-KIC, което споделя добрите си управленски практики и експертиза с нашите компании – крайни получатели. 

Споделянето на най-добрите практики сред компаниите в нашият портфейл е начин да се помогне на различните компании да разработят и подобрят своите програми за устойчивост. Намаляващите ресурси, променящите се изисквания на потребителите и засилената регулация в комбинация с климатичните промени, се очаква да доведат до по-големи предизвикателства, но и да открият нови възможности. Поради тази причина, компаниите, които внимателно управляват ESG рисковете, спазват ESG стандартите и са отворени към иновации днес, би трябвало да бъдат по-добре позиционирани в утрешния ден.

Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД се ангажира да бъде социално отговорен инвеститор и да подкрепя най-добрите ESG практики в нашата индустрия. Eкипът ни има за цел да запази внимателния си подход към ESG възможностите и предизвикателствата, пред които се изправя, но също така ще продължи да търси нови начини да създава стойност за нашите партньори, компании, инвеститори.

15.04.2022 г., гр. София