Innovation Accelerator

Политика за устойчивост

Въведение

В случай, че сте потребител на уебсайта https://accelerator.bg/, моля прочетете внимателно настоящите общи условия и в случай, че имате въпроси, препоръчително е да осъществявите на контакт със собственика на интернет страницата (“Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД). Също така, ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в общите условия, не се препоръчва използването на уеб сайта.

Дефиниции

Долупосочените термини, използвани в настоящия документ, ще имат следните значения:

1. „Уебсайта“ – притежаваният от “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД уебсайт: https://accelerator.bg/;

2. „Дружеството“ – “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, с ЕИК 202912458

Собственост

Настоящият уебсайт е собственост на фирма “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, с ЕИК 202912458. 

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Младост“, бул. Цариградско шосе 111Ж, София Тех Парк, сгр. Инкубатор, ет. 1, офис 25.

Имейл адрес: office@innovationstarter.bg

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, в случай, че не е посочено друго.

ПОЛИТИКА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ФИНАНСОВА И ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Информация относно политики във връзка с Регламент (ЕС) 2019/2088

Този документ представя подхода на “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД към отговорното отношение към околната среда и управление на рисковете, свързани с (ESG (environmental, social and governance) рисковете или рисковете за устойчивостта) в своята оперативна дейност.

Иновейшън Стартьр Бокс” ЕООД прилага политика относно интегриране на рисковете за устойчивостта съобразно Регламент (ЕС) 2019/2088 като се стреми да осигури, че портфолио компаниите съблюдават същата политика. “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД не прилага определена методология и критерии за отчитане на неблагоприятните въздействия на решения върху факторите на устойчивост в процеса на вземане на решения за подбор по следните причини: към датата на приемане на Политиката за рисковете за устойчивостта не е приет пълния пакет технически стандарти към Регламенти (ЕС) 2019/2088 и 2020/852; към същата дата липсва методология за извършване на оценка на въздействието върху устойчивостта на дейността на дружествата от портфолиото на акселератора, както и специфични и предварително определени критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта, съобразени с европейските регулации.

След отпадането на тези причини, в случай че е необходимо, “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД ще преразгледа своята политика за интегриране на оценка на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на решения за подбор. “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД ще предоставя актуална информация за своята политика относно интегриране на рисковете за устойчивостта на своята интернет страница www.accelerator.bg “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД насърчава всички заинтересовани страни да се свържат с него по всякакви въпроси свързани с възможно отрицателно въздействие върху околната среда, обществото и корпоративното управление, причинено от дейността на компанията или портфолио компаниите на следния адрес: www.accelerator.bg.

В допълнение, ние вярваме, че приемането и постоянното прилагане на Екологичните, Социалните и Управленски (ESG) стандарти е съществена част от дългосрочния успех на всеки бизнес. В съответствие с това убеждение, ние сме поели публичен ангажимент да включим официално ESG критериите в нашия акселераторски процес.

Като член на Глобалния договор на ООН, стратегическа инициатива, насочена към насърчаване на бизнеса да приема устойчиви политики чрез прилагането на десет общоприети принципа, обхващащи околната среда, борбата с корупцията, правата на човека и трудовите стандарти. С около 10 000 корпоративни членове от над 145 държави, ние не просто подкрепяме 10-те принципа на Глобалния договор, но също така и се ангажираме да ги интегрираме в компаниите, които подкрепяме.

В допълнение, “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД е член от 2021 г. на общността на най-голямото публично-частно иновационно партньорство в България Green Finance&Energy Center, което споделя добрите си управленски практики и експертиза с нашите компании – крайни получатели. 

Споделянето на най-добрите практики сред компаниите в нашето портфолио е начин да се помогне на различните компании да разработят и подобрят своите програми за устойчивост. Намаляващите ресурси, променящите се изисквания на потребителите и засилената регулация в комбинация с климатичните промени, се очаква да доведат до по-големи предизвикателства, но и да открият нови възможности. Поради тази причина, компаниите, които внимателно управляват ESG рисковете, спазват ESG стандартите и са отворени към иновации днес, би трябвало да бъдат по-добре позиционирани в утрешния ден.

Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД се ангажира да бъде социално отговорна компания и да подкрепя най-добрите ESG практики в своята индустрия. Eкипът ни има за цел да запази внимателния си подход към ESG възможностите и предизвикателствата, пред които се изправя, но също така ще продължи да търси нови начини да създава стойност за своите партньори, акселерирани компании и служители.

22.03.2023 г., гр. София